top of page

Growth Wellness

Technology ที่เป็นตัวช่วยในการทำงาน ให้งานของคุณมีประสิทธภาพ

มีความสะดวกสบายกับชีวิตคุณมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ระบบ CRM Platform

เป็นตัวกลางในการเชื่อมฐานข้อมูลลูกค้าทั้ง Online และ Offline

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ Growth Wellness

Growth Wellness.png
check (2).png

รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายมาอยู่ในที่เดียวกัน

check (2).png

ธุรกิจของคุณจะมีการจัดการ Front-Backend ที่มีประสิทธิภาพ

check (2).png

ข้อมูลปลอดภัยบนระบบ Global Cloud Platform

check (2).png

มี Online Support หลังการขาย

ระบบเราจะช่วยในคุณเรื่องอะไร

Connect Social Media Platform

Connect Social Media  Platform

ลูกค้าสามารถจองนัดหมายผ่านทาง Line, Facebook, Website ได้อย่างง่ายดาย

Consolidated offline & online

Consolidated offline & online

การรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางทั้งจาก Offline และ Online  มารวมอยู่ในช่องทางเดียวกัน

Data Analysis

Utilize Data Analysis

สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์

พื่อช่วยเพิ่มยอดขายได้

Customer Experience

Customer   Experience

สร้างประสบการณ์ที่ดีและบริการที่รู้ใจให้

กับลูกค้าได้อย่าง Real-Time

Customer Satisfaction

Customer   Satisfaction

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

Database.png

ระบบหลังบ้านที่มีมาตรฐานระดับโลก

ซึ่งข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บรักษา

อย่างปลอดภัย

ระบบเราทำงานอย่างไร

check (2).png

สามารถจองวันเวลาพบแพทย์ (Booking)

check (2).png

ดูประวัติการรักษา

check (2).png

เชื่อมต่อผ่าน Line, Facebook, Website

check (2).png

ทำ Customer Profile และ Database

Blue and Purple Blob Clinical Friendly Vaccine Scheduling General Health Banner (1).png

เหมาะสมกับใคร?

image-modern-asian-woman-standing-park-smiling.jpg

ลูกค้าของคุณ

Smiling Businessman

เจ้าของธุรกิจ

beautician-woman-clinic (2)_edited_edite

พนักงานของคุณ

bottom of page